Loading...
Loading...
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...


ABOUT PROJECT

เกี่ยวกับโครงการ


โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย
(YOUNG THAI ARTIST AWARD)มูลนิธิเอสซีจีร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านศิลปะชั้นนำของประเทศ จัดการประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย” หรือ “Young Thai Artist Award” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนที่สนใจและมีความสามารถด้านศิลปะ มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานศิลป์และจัดแสดงผลงานสู่สายตาสาธารณชนในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นบันไดในการยกระดับผลงานสู่การเข้าแข่งขันและแสดงผลงานทางศิลปะในระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้สังคมเกิดการยอมรับและชืื่นชมในผลงานศิลปะจากฝีมือของเยาวชนไทย


SCG Foundation, in cooperation with Thailand's leading art organizations, has organized "Young Thai Artist Award" with a purpose to support Thai youths who have artistic excellence and passion about art.It provides more opportunity for young Thai artists to create art pieces and exhibit them to wider audience.This event is also a stepping stone for young Thai artists to improve their standard of works that can be competed and exhibited further in the international art competitions. Moreover, this award ceremony aims to stimulate acceptance and art appreciation for Thai young artists' art works among the general public.วัตถุประสงค์
(OBJECTIVES)
1. เฟ้นหาเยาวชนที่มีความโดดเด่นทางศิลปะและส่งเสริมให้มีโอกาสแสดงผลงานต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
2. สนับสนุนให้เยาวชนมีความมุ่งมั่นพากเพียรในการสร้างศิลปกรรมอย่างประณีตและสร้างสรรค์ เพื่อก้าวไปสู่ระดับสากล
3. เพื่อเป็นเวทีสำหรับถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงมุมมองทางศิลปะระหว่างศิลปินอาวุโสและศิลปินรุ่นใหม่
4. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนมีประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อนำไปพัฒนาและสร้างสรรค์งานของตนต่อไป
5. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของงานศิลปะ


1. To recognize young art talents for their artistic excellence and to provide them the opportunity to showcase their works to general public.
2. To encourage young artists to be determined to create their delicate and creative art works in order to be recognized in the international stage.
3. To allow young and professional artists to meet and exchange ideas and perspectives about art.
4. To open up opportunity for Thai youths to acquire new experiences that can inspire their further development and creation of art works.
5. To provide inspiration and to stimulate appreciation for the value of art works among Thai youths and general public.

สาขางานศิลปะที่จัดประกวด
(THE AWARD CATEGORIES)
ศิลปะ 2 มิติ

(Two-Dimensional Art)

ศิลปะ 3 มิติ

(Three-Dimensional Art)

ภาพถ่าย

(Photography)

ภาพยนตร์

(Film)

วรรณกรรม

(Literature)

การประพันธ์ดนตรี

(Music Composition)

ศิลปะ 2 มิติ

(Two-Dimensional Art)ศิลปะ 3 มิติ

(Three-Dimensional Art)ภาพถ่าย

(Photography)ภาพยนตร์

(Film)วรรณกรรม

(Literature)การประพันธ์ดนตรี

(Music Composition)


คณะกรรมการตัดสิน
(THE PANEL OF JUDGES)
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และมีความเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงนั้นๆ ทั้งอุทิศตนทำงาน เพื่อวงการศิลปะอย่างสม่ำเสมอ
ได้แก่ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ศิลปินแห่งชาติ และสมาคมที่เกี่ยวข้อง


The panel of judges consists of respectable art professionals including professors from various universities, national artists and members of related associations.
These honorable judges are widely recognized for their expertise in each respective field, and they have consistently contributed to the development of art.รางวัล
(PRIZES)
รางวัลยอดเยี่ยม สาขาละ 1 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท และทัศนศึกษาต่างประเทศ รางวัลดีเด่น สาขาละไม่เกิน 5 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท


Grand Prize One prize for each category comprisingA trophy from HRH Princess Mahachakri Sirindhorn
together with the 150,000 Baht cash award with an opportunity for an overseas study tourDistinguished Prize Not exceeding 5 prizes
for each category Each winner will receive cash award of 50,000 baht.